fbpx

TÜM HUKUKÇULAR FEDERASYONU

Federasyonumuz 2016 yılında kuruldu.
Federasyonumuzun amacı Hukukçuların kenetlenebilmelerini, kucaklaşabilmelerini ve kaynaşabilmelerini sağlamaktır. Türkiyenin neresinde olursa olsun. Hukukçularımıza sahiplenmek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktır.
TÜM HUKUKÇULAR DERNEGİNİN AMACI

Derneğin temel amacı; hakların ve adalet ilkesinin korunması ile hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışmalar yapmaktır. Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağı belirtilen faaliyetler ve çalışmalarda bulunur:

a) Hukuk bilimi, yürürlükteki mevzuat ve mukayeseli hukuk üzerinde araştırmalar yaparak hukukun üstünlüğünü savunmak
b) Hakların tanınmasına, kazanılmasına yardımcı olmak ve hak arama bilincini yaygınlaştırmak
c) Kanun önünde eşitlik ilkesinin sağlanması ,hak ihlallerinin önlenmesi , din, mezhep, siyasi düşünce ve felsefi inanç, dil, ırk, ayrımı yapılmamasını temin için çalışmak ve adaletin tesisi için hukuki yardım ve sair çalışmalar yapmak.
d) Anayasa ,yasa, tasarı ,teklif, yönetmelik ve tüzükler ile diğer mevzuatın hukuka uygun olup olmadığı yönünde çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalarda bulunmak, gerektiğinde fikir ve proje üreterek ilgili kurumlara teklifte bulunmak
e) Güncel konularda bildiri yayınlamak, bülten, dergi, gazete, afiş, broşür, Internet gibi her türlü süreli ve süresiz basın-yayın araçlarıyla çalışma yapmak, panel, sempozyum, konferans, seminer, video/film gösterisi düzenlemek, hukuk bilincini arttırmak veya kamuoyu oluşturmak amacıyla radyo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak, çevre sağlığı bilincinin yerleşmesi ve yaşanabilir çevre için çalışmalar yapmak
f) Hukuk ilmi ve mevzuat hakkında yurt içinde ve yurtdışında her türlü araştırma ve incelemelerde bulunmak, çalışma yapanlara yardımcı olmak, gerektiğinde yapılan çalışmaları görsel ve yazılı olarak yayınlamak, Hukuk biliminin gelişimi yönünde uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında bulunan insan hakları örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde derneğin kuruluş gayesine uygun çalışmalar yapmak
g) Hukukçular arasında mesleki ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla toplantılar yapmak, yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip etmek, sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek, hukuk alanında muhtelif branşlarda başarılı olanlara mükafatlar vermek gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
h) Erdemli ve nitelikli hukukçular yetişmesi için, Derneğin gayesine uygun alanlarda araştırma yapan kişilere maddi ve manevi yardımda bulunmak, hukuk alanında yurt içinde veya yurt dışında lisans veya lisansüstü eğitim gören başarılı öğrencilere burs vermek, öğrencilere kitap temin etmek, kütüphane, yurt, pansiyon, misafirhane ve lokal açmak, hukuk öğrencilerinin barınma ve mesken ihtiyaçlarını karşılamak, yapmak, yurt dışında hukuk alanında yapılan toplantı ve seminerlere temsilciler göndermek, gelen temsilcileri kabul etmek, bu temsilcilerin masraflarını karşılamak, derneğin amacını gerçekleştirmek için benzer amaçlı dernek, vakıf, sendika, meslek kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan maddi ve ayni yardım kabul etmek ve bu kuruluşlara maddi ve ayni yardımlarda bulunmak
ı) Hukukçular arasında mesleki, sosyal, kültürel, maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak her türlü çalışmalarda bulunmak
i) Dernek faaliyet ve hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen ücretliler aracılığı ile yürütmek
j) Dernek amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayri menkuller kiralamak, satın almak ve kiraya vermek, satmak.
TOP